Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w skrócie PUTW, w dalszej treści Statutu zwany Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2.

1. Nazwa Stowarzyszenia j est prawnie zastrzeżona.

2. W kontaktach zagranicznych stowarzyszenie może się posługiwać swoja nazwą przetłumaczona na języki obce.

§3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl.

2. Stowarzyszenia działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza granicami kraju, w ramach statutowych uprawnień.

§4.

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym na czas nieokreślony dla propagowania i realizacji aktywności życia osób starszych i przyczyniania się do wszechstronnego rozwoju człowieka.

2. Stowarzyszenie działa przy Stowarzyszeniu Przemyski Konwent Społeczno- Gospodarczy w Przemyślu, korzysta z jego opieki i pomocy.

§5.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Zatrudniony pracownik może być członkiem Stowarzyszenia.

§6.

1. Stowarzyszenie ma prawo używać firmowe logo, pieczęci i odznak, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich, według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§7.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejącymi w kraju i za granicą.

§8.

1. Stowarzyszenie może powoływać, do realizacji określonych zadań statutowych, jednostki organizacyjne działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia jej regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

§9.

Celami Stowarzyszenia są:

1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, informatyki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,

2. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,

3. dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku starszym,

4. propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,

5. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, mniejszościami narodowymi oraz społecznością poza granicami RP, a szczególnie pomiędzy starszym i młodym pokoleniem,

6. inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,

7. przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu, kraju i poza jego granicami,

8. upowszechnianie wiedzy o Ziemi Przemyskiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, turystycznych oraz organizowanie spotkań promujących wybitne osobowości regionu, kraju oraz państw przygranicznych

§10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,

2. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,

3. przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,

4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami o uznanym autorytecie,

5. prowadzenie działalności wydawniczej,

6. ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury,

7. prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa prawnego, ekonomicznego i przedsiębiorczości.

8. tworzenie grup samopomocowych,

9. realizowanie projektów edukacyjnyc, zajęć terapeutyczno- resocjalizacyjnych,

10. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

11. kwestowanie na rzecz organizacji, instytucji lub jednostek pożytku publicznego oraz innych wymagających wsparcia jednostek administracji publicznej,

12. zbiórki publiczne w postaci „cegiełek",

13. inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.

§11.

1. Stowarzyszenie może - na zasadach określonych w odrębnych przepisach - prowadzić działalność gospodarczą, także poprzez swoje jednostki organizacyjne.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkiem stowarzyszenia może być osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego i zamieszkała poza granicami RP.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym..

§13.

Stowarzyszenie posiada członków:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§14.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji.

2. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę „otwartych drzwi" tzn., że członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba starsza, mająca ukończoną co najmniej szkołę średnią która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia oraz uiści wpisowe.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.

6. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.

§15.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia.

2. zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

3. uczestnictwa w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, odczytach, konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach, wystawach, koncertach i innych zajęciach, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

4. udziału w praktycznych zajęciach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz organizowanych wycieczkach turystycznych i krajoznawczych,

5. zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,

6. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

7. noszenia odznaki organizacyjnej oraz otrzymania legitymacji członka Stowarzyszenia.

8. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§16.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1. aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych zadań,

2. przestrzegania zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia,

3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

4. regularnego opłacania składek,

5. przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§17.

Członek wspierający:

1. ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

2. obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3. zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

4. zwolniony jest z obowiązku opłacania składek,

5. nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§18.

Członek honorowy:

1. ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

2. zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

3. zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§19.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia członka do uiszczenia zaległych składek członkowskich,

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:

a) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

b) pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c) pozbawienia członkostwa członka honorowego uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów czy uchwał.

4. W przypadkach określonych w ust.l. lit. c pkt. 2 i 3 Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków - za pośrednictwem Zarządu - w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, pod warunkiem otrzymania odwołania przez Zarząd co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania.

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia Postanowienia ogólne

§20

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§21

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną większością głosów, w zależności od uchwały Ogólnego Zebrania. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić przez dowolną ilość kadencji.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd, za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd Stowarzyszenia, za zgodą zainteresowanego członka. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów.

§22

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Walne Zebranie Członków

§23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§24

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i protokolant.

§25

1. Ogólne Walne Zebranie zwyczajne-sprawozdawcze odbywa się raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata - nie później niż w ostatnim kwartale upływającej kadencji.

§26

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Korni sj i Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2. uchwalenie statutu i jego zmiana,

3. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa,

4. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, (absolutorium dla Zarządu),

6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

8. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§28.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wytypowany Członek Zarządu.

2. Zarząd składa się z siedmiu członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 3 członków.

3. Zarząd wybiera spośród swojego grona Prezesa, a Prezes Zarządu proponuje spośród członków Zarządu kandydatów na wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, za ich uprzednią zgodą.

4. Zarząd działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jak raz na kwartał.

§29

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3. opracowanie projektu budżetu,

4. sprawowanie Zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

5. opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

7. powoływanie Rady Programowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań,

8. zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,

9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

15. tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz zatwierdzania im regulaminów,

16. dokooptowywanie członków Zarządu w przypadkach określonych w §21,

17. załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

§30

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może zatrudnić Dyrektora PUTW oraz utworzyć Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Regulamin pracy Sekretariatu uchwala Zarząd.

§31

1. Zarząd powołuje Radę Programową, w skład której wchodzą z urzędu: Honorowy Rektor PUTW, trzej przedstawiciele wyższych szkół miasta Przemyśla, Prezes Zarządu PUTW, przedstawiciel Zarządu Przemyskiego Konwentu Społeczno- Gospodarczego, przedstawiciele słuchaczy.

2. W Radzie programowej uczestniczyć także mogą zaproszeni pracownicy naukowi szkół wyższych, przedstawiciele innych organizacji społecznych i naukowych. Działalność Rady Programowej ma charakter doradczy.

§32

1. Zarząd może powołać stałe lub doraźne komisje lub zespoły do spraw specjalnych. Działalność tych jednostek ma charakter doradczy. Komisja Rewizyjna

§33

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Uniwersytetu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§34

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

§35

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§36

1. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.

2. W skład mienia Stowarzyszenia wchodzi także majątek jego jednostek organizacyjnych.

§37

1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:

a) składki członkowskie,

b) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

c) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,

d) dochody z działalności gospodarczej,

e) pozostałe wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego semestru, za dany semestr. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§38

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu, V-ce Prezes lub wytypowany Członek Zarządu - działający łącznie.

2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§39

1. Uchwalanie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.

Pogoda w Przemyślu

Pogoda w Przemyślu

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting